മലയാളം

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

"ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പാവനമായ വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലാണ് തുഞ്ചന്‍ സ്മാരകം യദാർത്ഥമായിരിക്കുന്നത്. തുഞ്ചന്‍ പറമ്പില്‍ ജനിക്കുകയും ചിറ്റൂരില്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആചാര്യനെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ജാതി, കൃതികള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ക്രമക്കണക്കുണ്ടാക്കി അടിത്തറയിട്ടയാളെന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയലേശമില്ല."

തുഞ്ചൻ പറമ്പ്

ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പാവനമായ വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലാണ് തുഞ്ചന്‍ സ്മാരകം യദാർത്ഥമായിരിക്കുന്നത്. തുഞ്ചന്‍ പറമ്പില്‍ ജനിക്കുകയും ചിറ്റൂരില്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആചാര്യനെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ജാതി, കൃതികള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ക്രമക്കണക്കുണ്ടാക്കി അടിത്തറയിട്ടയാളെന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയലേശമില്ല.

Download Brochure

ചെയർമാന്റെ സന്ദേശം

നിർദ്ദിഷ്ട സാഹിത്യ മ്യൂസിയം, ഡോർമിറ്ററി മുതലായവയുടെ ബാക്കി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മതിയായ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക ഗ്രാന്റ് വളരെ പര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.Read More

ചരിത്രം

തുഞ്ചൻ പറമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വികസനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി 1964 ൽ സർക്കാർ 12 അംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഈ സ്ഥലം വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുകയും അത് ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1993 ൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ശ്രീ എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ ചുമതലയേറ്റു. ശ്രീ കുമാരൻ നായർ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. 2001 ൽ സർക്കാർ സമിതിയെ ഒരു ട്രസ്റ്റാക്കി മാറ്റുകയും അതിന് ഗണ്യമായ സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

Read More

മ്യൂസിയം

എം.ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തുഞ്ചന്‍ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയാണ് തുഞ്ചന്‍ സാഹിത്യ മ്യൂസിയം. ചെറിയ കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ അന്യഭാഷാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കുവരെ മലയാള ഭാഷയെ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. കേരളീയ വാസ്തുശില്പരീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണം. ഏകദേശം മുന്നൂറ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഇരുനൂറ് മറ്റ് സന്ദര്‍ശകരും പ്രതിദിനം മ്യൂസിയം കാണാനെത്തുന്നുണ്ട്.

Read More

Programs

നിരവധി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു.

തുഞ്ചൻ ഉത്സവം 2021

February 27,2021 തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ

എൻഡോവ്മെന്റ്

February 10,2021 Thunchan Memorial Trust & Research Centre

തുഞ്ചൻ ഉത്സവം  2020

February 06,2020 Thunchan Memorial Trust & Research Centre

Photo Gallery

മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു.

NEWSLETTER SUBSCRIBE

Signup for regular newsletter and stay upto date with our latest news

Back To Top