മലയാളം

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

"ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പാവനമായ വെട്ടത്തുനാട്ടിലെ തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലാണ് തുഞ്ചന്‍ സ്മാരകം യദാർത്ഥമായിരിക്കുന്നത്. തുഞ്ചന്‍ പറമ്പില്‍ ജനിക്കുകയും ചിറ്റൂരില്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആചാര്യനെന്നാണ് വിശ്വാസം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ജാതി, കൃതികള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ക്രമക്കണക്കുണ്ടാക്കി അടിത്തറയിട്ടയാളെന്നതില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയലേശമില്ല."

Thunchan Parambu

Thunchan Parambu was the school where Thunchath Ramanujan Ezhuthachan pursuing his family vocation taught his students in the sixteenth century. It was also his home. He conducted his classes in the cool shade of the Kanjiram (Nux Vomica) tree that still stands in the compound.

Download Brochure

Chairman's Message

We have now just enough resources to complete the balance construction work of the proposed literary museum, dormitory, etc. The annual grant received from the Department of Cultural Affairs, Government of Kerala has been found to be highly adequate.Read More

History

In 1964 the government formed a 12 member committee to manage Thunchan Parambu and to plan its further development. The place came to be widely known among Malayalis and it evolved into a cultural center. In 1993 Mr. M.T. Vasudevan Nair took over as the Chairman of the committee, Mr. Kumaran Nair was the Secretary. In 2001, the government converted the Committee into a trust and granted substantial autonomy to it.

Read More

Museum

The Literary Museum is a great attraction for visitors to Thunchan Parambu. The exhibits trace the evolution of Malayalam language and literature. The Museum also has tools and articles associated with many eminent writers of the past apart from Thunchath Ramanujan Ezhuthachan. The history of the language is narrated through several media such as visual clippings, soundtracks, paintings, and photographs.

Read More

Programs

The trust has taken up several social and cultural programs.

Photo Gallery

The Trust has been set up in memory of the father of Malayalam language, Thunchathu Ezhuthachan.

NEWSLETTER SUBSCRIBE

Signup for regular newsletter and stay upto date with our latest news

Back To Top