മലയാളം

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പാരന്റിങ് ക്ലാസ്

തുഞ്ചൻ ബാലസമാജം  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പാരന്റിങ് ക്ലാസ് .

"മാതാപിതാക്കളറിയാൻ"

എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ശിഷ്യനുമായ ഷൗക്കത്ത് നയിക്കുന്നു .

 

2019 നവംബർ 24 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ  1 വരെ .

മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം 

 Download Brochure

NEWSLETTER SUBSCRIBE

Signup for regular newsletter and stay upto date with our latest news

Back To Top