മലയാളം

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ

ഒരു ഉത്തമ കാരണത്തിനുള്ള മികച്ച പ്രതികരണം

സ്മാരകത്തിന് ഭാഗികമായി ധനസഹായം നൽകുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പാണ്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ സമിതി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ പ്രതികരിച്ചു. അവരുടെ ഗണ്യമായ പിന്തുണയും രക്ഷാകർതൃത്വവും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു


Indian Bank 5,00,000.00
Malayala Manorama 1,00,000.00
Mathrubhumi 1,00,000.00
Joy Vargheese.M, Kerala Footwear Products 1,00,000.00
Tirur Co-operative Urban Bank 1,50,000.00
B.R. Shetti,Abudabi 1,50,000.00
P.V. Abdul Vahab 1,00,000.00
Captain C.P. Krishnan Nair, Krishnaleela Trust, Bombay 5,00,000.00
P. Padmanabhan Nair, Tirur 3,00,000.00
A.K. Nair, Panofarm, Bombay 1,50,000.00
M.T. Vasudevan Nair 50,001.00
U. Achu, Abudabi 50,000.00
M. Vasudevan, Abudabi 50,000.00
M.P. Shamsudheen, Abudabi 50,000.00
Dr. Gopal, Abudabi 50,000.00
Bahuleyan, Dubai 8,200.00
Tirur Nagarasaba 50,000.00
Kozhikode Corporation 50,000.00
Banglore Malayalee Samajam 50,000.00
V.K. Kutti, Kutti Holdings, Bombay 50,000.00
Kozhikode Central Library Advisory Committee 25,000.00
C.P. Kunhumuhammed, K.R.S. Roadways 25,000.00
Hindustan Latex 25,000.00
Malabar Cements 50,000.00
K.P. Kasim, Dubai 50,000.00
Kozhikode Dist. Co-operative Bank 25,000.00
Ravi, D.C 20,000.00
AL-Islam Charitable Trust, Dayapuram 5,001.00
Perinthalmanna Nagarasaba 5,000.00
Trichur Nagarasaba 5,000.00
Kuttipuram Service Co-operative Bank 5,000.00
Dr. K. Alikutti, Tirur 5,000.00
P.K. Narayanankutti, Tirur 5,000.00
Kozhikode dist. Co-operative Bank 5,000.00
Chalakudi Nagarasaba 5,000.00
Kodungallur Nagarasaba 5,000.00
T.M. Nair, Dera, Dubai 5,000.00
Perinthalmanna ServiceCo-operative Bank 10,000.00
Nilambur Co-operative Urban Bank 5,000.00
Manjeri Co-operative Urban Bank Ltd. 5,000.00
Federation of Kerala Association in North America 5,000.00
Kerala Sahithya Academy 5,001.00
B. Madava Menon, P.B. 30086, K.S.A 10,000.00
Kshethropasana Trust, Aryavaidya Pharmacy, Coimbtore Ltd 5,000.00
C.K. Ravi, Dr.lal Memorial Hospital, Iringalakuda 5,000.00
Sahithyavedi, Vatakara 25,000.00
K.P. Ramanunni 5,000.00
Mulbery Publication, Kozhikode 5,005.00
State Bank of India, Ernakulam 10,000.00
Bharathiya Vidya Bhavan, Thirunavaya 5,001.00
Sasthrugnan 5,001.00
K.R. Bakery, Coimbatore 5,000.00
Lion Kumaran Nair, Bombay 11,000.00
Keraliya Kendra Sangadana, Bombay 5,000.00
K. Sreedhara Menon. Keraliya Kendra Sankatana, Bombay 5,000.00
Kerala People's Education Society 5,000.00
Bombay Keraliya Samajam 10,000.00
P.R. Krishnamurthy, Times of India, Bombay 5,000.00
V.S. Rajan, Chairman,Anamd Instruments, Bombay 10,000.00
K.S.A. Pillai, Odakuzhal, Bombay 10,000.00
M.K. Nair, M.D. Swasthik Chambers, Bombay 1,00,000.00
Peppin Thomas, Current Books, Trichur 10,001.00
From writers through D.C. Books 52,413.00
Municipalities 7,500.00
Panchayats 16,250.00
Other persons 40,597.00
Co Operatives 57,001.00
Other Institutions 7,005.00

NEWSLETTER SUBSCRIBE

Signup for regular newsletter and stay upto date with our latest news

Back To Top