മലയാളം

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തുഞ്ചൻ ഉത്സവം 2021

സെമിനാർ : മഹാമാരിയും മനുഷ്യരും 

തുഞ്ചൻ കൃതികളുടെ പാരായണം | തുഞ്ചൻ സാഹിത്യോത്സവം | തുഞ്ചൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണം | കവി സമ്മേളനം | സെമിനാർ | ദ്രുതകവിതാ  രചനാ മത്സരം | അക്ഷരശ്ലോകം | സാഹിത്യ ക്വിസ്സ് മത്സരം | തുഞ്ചൻ കലോത്സവം | സന്തൂർ കച്ചേരി | ജുഗൽബന്ദി | സമാപനസമ്മേളനം  Download Brochure

NEWSLETTER SUBSCRIBE

Signup for regular newsletter and stay upto date with our latest news

Back To Top